Általános adatvédelmi tájékoztató

Érvényes 2018. május 25-től

1.   Adatkezelő adatai

Név: Whosting Kft

Székhelye: 1077 Budapest, Baross tér 17. 2/11.

Email címe: info@whosting.eu

Telefon: +36-20/203-7030

Továbbiakban: Szolgáltató vagy Vállalkozás

2.   Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május. hó 17-étől visszavonásig tart.

Mint a whosting.eu és shop.whosting.eu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a Vállalkozás tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a Vállalkozás Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Vállalkozás által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ában meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A Vállalkozás kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Vállalkozás személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Vállalkozás az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

A Vállalkozás szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A Vállalkozás mindenkori ügyvezető igazgatója a Vállalkozás sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Vállalkozás munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Szolgáltató tevékenysége során adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe. Az adatfeldolgozóknak nem feladata a személyes adatok kezelése, kizárólag a tevékenység ellátásához szükséges feladatok végrehajtása. Az adatokat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó harmadik félnek (kivéve a Hatóságot) nem adja át.

2.1.   Az Adatfeldolgozók listája

2.1.1.      könyvelés

Eden & Lloyd Accounting Kft, 1036 Budapest, Tímár utca 8. A. ép. 3. em. 6.

2.1.2.      rendszergazdai szolgáltatás

Hostingnet Kft. – 5741 Kétegyháza, Toldi utca 43.

2.1.3.      szerver hosting, infrastruktúra

Hetzner Online GmbH, 91710 Gunzenhausen, Deutschland

2.1.4.      postaázás, futárszolgálat

Magyar Posta Zrt – MPL
Foxpost Zrt.

 

3.    Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy az adatok harmadik fél részére történő továbbítását a Vállalkozás feltüntetett elérhetőségein.

A Vállalkozás a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Vállalkozás csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Vállalkozás kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. A Vállalkozás az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. A Vállalkozás mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Vállalkozás adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

www.naih.hu

ugyfelszolgalat@naih.hu

4.   A Vállalkozás honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

4.1.   Az adatkezelés helye:

1077 Budapest, Baross tér. 17. 2/11.

4.2.   A honlap adatkezelése

A Vállalkozás honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósul meg.

A Vállalkozás a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.

A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

4.3.   Kapcsolatfelvétel a Vállalkozással

A Vállalkozás honlapján lehetősége van a látogatónak kapcsolatfelvételre: egy űrlap kitöltésével megadhatóak a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az Érintettnek, ha elfogadja a Vállalkozás adatkezelési szabályait, ezt egy jelölő négyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét. Vállalkozás közvetlen email címe: support@weblap-tarhely.hu, melyre küldött levél a fentiekkel egy tekintet alá esik.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 6. § (6) bekezdése], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

kezelt adatok köre: név, email, telefon, üzenet

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása.

adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig),

adattárolás módja: elektronikus

4.4.   Domain szolgáltatás adatkezelése

4.4.1.      A szolgáltatáshoz szükséges adatok

Előfizető teljes neve, Előfizető személyi igazolvány száma (magánszemély és .hu TLD esetén), Kapcsolattartó neve, Telefon, Kapcsolattartó email címe, Számlázási adatok, Postázási adatok, Megrendelés időpontja, IP cím

4.4.2.      Az adatkezelés jogalapja

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján az adatkezelés jogalapja szerződésteljesítés és jogszabályi kötelezettség teljesítése (2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2000. évi C. törvény a számvitelről, Domain regisztrációs Szabályzatok).

Az adatok forrása: Előfizető adatszolgáltatása

4.4.3.      Az adatkezelés időtartama

A szerződés teljesítéssel összefüggő adatok tárolása a szerződés fenntartásáig tart. Az adatkezelés a Szolgáltató részéről a domain igény nyilvántartásba történő beküldésének időpontjától kezdődik és a domain felszabadulásáig tart. A jogszabályi kötelezettség alapján végzett adatkezelés a jogszabályoknak megfelelő ideig tart (pl. számviteli törvény rendelkezései szerint).

4.4.4.      Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A domain regisztrációs tevékenység során Vállalkozás viszonteladóként a domain regisztrációjának céljából a domain igénylők alábbi adatait továbbítja a hivatalos, akkreditálz domain regisztrátor partnerei felé: Előfizető teljes neve, személyi ig. szám vagy adószám, telefonszám, postázási adatok

4.5.   Tárhely-, szerver-, email-, hírlevél- és smtp szolgáltatás adatkezelése

4.5.1.      A szolgáltatáshoz szükséges adatok

Előfizető teljes neve, Kapcsolattartó neve, Telefon, Kapcsolattartó email címe, Számlázási adatok, Postázási adatok, Megrendelés időpontja, IP cím

4.5.2.      Az adatkezelés jogalapja

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján az adatkezelés jogalapja szerződésteljesítés és jogszabályi kötelezettség teljesítése (2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2000. évi C. törvény a számvitelről, Domain regisztrációs Szabályzatok), valamint az Érintett hozzájárulása.

Az adatok forrása: Előfizető adatszolgáltatása

4.5.3.      Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulással megadott adatok tárolása a hozzájárulás visszavonásáig vagy a szerződés megszűnéséig tart. A szerződésteljesítéssel összefüggő adatok tárolása a szerződés fenntartásáig és a biztonsági adatmentés (min. 28 nap) meglétéig tart. A jogszabályi kötelezettség alapján végzett adatkezelés a jogszabályoknak megfelelő ideig tart (pl. számviteli törvény rendelkezései szerint).

4.6.   Előfizetői Szerződést kötő Előfizetőről a következő adatokat tárolja

4.6.1.      Előfizetett szolgáltatásra vonatkozó adatok

 •         Előfizető által feltöltött fájlok a tárhelyen
 •         Előfizető által használt levelezés, bejövő és kimenő levelek tárolása
 •         Előfizető fájljairól és adatairól készített adatmentés
 •         Előfizető tevékenységéből származó napló fájlok

4.6.2.      Természetes személy előfizetők részletes adatait és adatkezelési céljait a szabályzat 4.4.1-es és 4.5.1-es pontja tartalmazza

4.6.3.   Jogi személyekre és jogi személynek nem minősülő egyéb szervezetek esetében

 •         cégnév, adószám,
 •         számlázási adatok,
 •         postázási adatok,
 •         kapcsolattartó(k) elérhetősége,
 •         egyéb, a szolgáltatások kiépítéséhez vagy nyújtásához szükséges adatok

4.7.   Szolgáltató weboldalaira érkező látogatóinak adatkezelése

 •         Adatkezelés köre: meglátogatott oldal címe, időpontja, a látogató IP címe
 •         Adatkezelés célja: technikai műveletek átmeneti rögzítése, szolgáltatás működésének biztosítása
 •         Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 •         Adatkezelés időtartama: 28 nap
 •         A látogatásról készült naplóállományok elemzése során Szolgáltató az adatokat nem rendeli össze más adatbázissal, az Érintett azonosítására nem törekszik, biztonsági megfontolásból tárolja azokat.

4.8.   Süti kezelés

 •         Mint a weboldalak nagy részénél, a Szolgáltató rendszereinek látogatása során is egy kis fájl (süti) kerül elhelyezésre a Felhasználó számítógépén
 •         Használatot elősegítő sütik: Online Ügyfélszolgálat bejelentkezés tájékoztató megjelenítés süti
 •         A sütik kikapcsolhatók és törölhetők a böngészők beállításai között, ebben az esetben előfordulhat, hogy a funkciók nem teljes köre érhető el

5.      A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.

 

 

Budapest, 2018. május 24.